Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management

Τα μέλη της Ε.Ε.Φα.Μ.

Μέλη της Ε.Ε.Φα.Μ. μπορούν να γίνουν τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται επαγγελματικά με το Φαρμακευτικό Management στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και διακατέχονται από πραγματικό ενδιαφέρον για την επιστημονικά και κοινωνικά ορθή διακίνηση των φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας. Σήμερα η Εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 1000 ενεργά μέλη, μεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη της εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας.

Ενδεικτικές θέσεις απασχόλησης των μελών μας

Οι τομείς απασχόλησης των υποψήφιων μελών μας μπορεί να περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε θέσεις στελέχους φαρμακευτικής επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις θέσεις στα τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Market Access, Επικοινωνίας, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Ιατρικού, Οικονομικού, Supply Chain, Εγκρίσεων, Φαρμακοεπαγρύπνησης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Γενικής Διεύθυνσης φαρμακευτικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων φαρμακευτικών καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού καθώς και επιχειρήσεων παροχής αμιγώς υπηρεσιών Φαρμακευτικού Management.

Κατηγορίες μελών

Τα μέλη μας διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και φίλια. Τα επίτιμα και φίλια μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όμως μετέχουν σε όλες τις άλλες δραστηριότητές της.

Προϋποθέσεις εγγραφής μέλους

Τακτικό μέλος της Ε.Ε.ΦΑ.Μ. μπορεί να γίνει οποιοδήποτε στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας που είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απασχολείται σε θέσεις ευθύνης σχετικές με τα παραπάνω αντικείμενα, για ένα τουλάχιστον έτος. Η εγγραφή του τακτικού μέλους εγκρίνεται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησης του ενδιαφερομένου, που προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη της Εταιρείας, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα αποδεικτικά όσον αφορά στην εκπαίδευση και την απασχόλησή του. Στην περίπτωση που η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρνητική, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά για το θέμα κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

Εισφορές μελών

Κατά την εγγραφή στην Εταιρεία, όλα ανεξαιρέτως τα μέλη καταβάλλουν άπαξ εισφορά εγγραφής, ενώ υποχρεούνται να καταβάλλουν επίσης ετήσια συνδρομή. Η εισφορά εγγραφής ορίζεται στα πενήντα (50,00€) ευρώ, ενώ η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα τριάντα (30,00€) ευρώ.

Για τη χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων ή την άρση οικονομικών δυσχερειών της Εταιρείας, μπορεί να επιβάλλεται στα μέλη συμπληρωματική εισφορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία θα προσδιορίζεται με σαφήνεια η ανάγκη και ο σκοπός χρήσης αυτής.

Σε περίπτωση μη τακτοποίησης των οικονομικών οφειλών από τα μέλη και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τριών ή περισσοτέρων ετών διαγράφονται από την Εταιρεία μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους. Το διαγραφέν μέλος, το οποίο θα καταβάλλει τις καθυστερημένες εισφορές εντός εξαμήνου από τη διαγραφή του, επανεγγράφεται αυτοδίκαια στην Εταιρεία μετά από αίτησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τα Άρθρα 3 & 4 του Καταστατικού μας, εδώ.

Προνόμια μελών

Student.jpg

πιστοποιημένα μεταπτυχιακά προγράμματα, σεμινάρια, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις Ε.Ε.Φα.Μ.

τηρείται σειρά προτεραιότητας για τα μέλη με ειδικό, χαμηλότερο κόστος συμμετοχής

Book.jpg

e-Βιβλιοθήκη, περιοδικό Φαρμακευτικό Marketing

ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή

Team.jpg

ομάδες εργασίας

τα μέλη συμμετέχουν στις Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε.Φα.Μ. και είναι πιο κοντά στην ενημέρωση και τις εξελίξεις της αγοράς

Voting.jpg

δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

στα όργανα της εταιρείας

Drawing.jpg

συμμετοχή σε περιοδικές κληρώσεις επίκαιρων βιβλίων

Γίνετε μέλος της Ε.Ε.ΦΑ.Μ.

Για να εγγραφείτε στην Εταιρεία μας, συμπληρώστε την ειδική ηλεκτρονική φόρμα, εδώ.

eefam-logo-grey.png

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τζαβέλα 42Β, Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 15451, Αθήνα

    

Τηλέφωνο: 210 6753159
Φαξ: 210 6753150
Email: info@eefam.gr

© Copyright 2008 - 2020 Ε.Ε.Φα.Μ.. All Rights Reserved.
Developed by: eGroup Services